Historik

En kort sammanfattning över Bolagets historik omfattar följande:

  • 2010 Bolaget grundas 
  • 2011 Undersökningstillstånden för Stekenjokk och Levi förvärvas
  • 2011 Ansökan om bearbetningskoncession inlämnas
  • 2012 Riksintresse för mineral erhölls för Stekenjokk och Levi
  • 2013 Bergmästaren avslår Bolagets ansökan om bearbetningskoncession p g a bedömd negativ inverkan på rennäringen
  • 2014 Bolaget överklagar till regeringen med hänvisning till historik, föreslagna anpassningsåtgärder, samt de stora samhällsekonomiska fördelarna
  • 2017 Samarbetsavtal med Joma Näringspark för att utveckla Jomafältet i Röyrviks kommun, Norge.
  • 2017 Joma Gruver A/S etablerat som joint venture för utveckling av Jomafyndigheten
  • 2017 Kanadensiska gruvutvecklingsbolaget Forbes & Manhattan blir delägare
  • 2017 I november återvisar regeringen ansökan om bearbetningskoncession med andrahandsalternativ till Bergsstaten

 

Stekenjokkgruvan under tidigare driftsperiod 1976-1988.